Ogólne warunki handlowe

Polityka Prywatności  

PZP- Personel Spółka z o.o. ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Dane te  przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej PolskiejDokładamy wszelkich starańaby dane były chronione przed utratązniszczeniemujawnieniemdostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. 

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamykomu możemy je powierzać lub udostępnić, gdzie Twoje dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują. 

PZP- Personal Spółka z o.o. 

PZP Personal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblagu, adres: Hetmanska 3N, 82-300 Elblag, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Elblagu, pod numerem KRS …………, NIP …………wraz z powiązanymi kooperantami krajowymi i zagranicznymi (zwanymi dalej łącznie „Grupą”) będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (zwane także „informacjami”) w celach wskazanych w dalszej części tego dokumentu. 

PZP- Personel Spółka z o o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danychdalej zwane „RODO”). 

Wprowadzenie 

Publikując Politykę prywatności wypełniamy spoczywający na administratorze danych obowiązek poinformowania podmiotów o sposobie przetwarzania ich danychPolityka prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje danekomu możemy je powierzyć lub udostępnić i jakie prawa Ci przysługująZachęcamy do lektury Polityki prywatności i innych informacji umieszczonych na naszej stronie internetowej, a dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

Zasady dotyczące ochrony danych 

Przetwarzając Twoje dane osobowestosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danychDokładamy wszelkich starańaby dane były chronione przed utratązniszczeniemujawnieniemdostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. 

jakim celu przetwarzamy Twoje dane 

Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich  kandydatów do zatrudnienia wewnętrznego lub zarekomendowania ich naszych Klientom, w celu prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej i zarządzania personelem oraz w celu związanym z prowadzeniem rozliczeń (npfaktury od dostawców etc.). W każdym przypadku dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych był ograniczony do niezbędnego minimum i adekwatny do realizowanego celu. 

 

 

jaki sposób przetwarzamy Twoje dane 

Przeszukujemybazę kandydatów i analizujemy ich profile w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną lub rekrutację dla naszych KlientówKorzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców także w celach administracyjnych npsporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnychwystawiamy faktury VAT etc. 

Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usługinformujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dodatkowych informacji o sobie, a takżepod warunkiem uzyskania zgody, przekazujemy dane kandydatów Klientom. 

Przesyłamy kandydatom i pracownikom informacje marketingowe: informacje o promocjachtargach pracy i innych ciekawych wydarzeniach, które mogłyby ich zainteresować. 

Prowadzimy obsługę kadrowo – płacową i zarządzamy personelemRealizujemy obowiązki związane z obsługą zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych, w tym w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny pracy. 

Monitorujemy jakość naszych usługponieważ chcemy, by była ona jak najlepsza.   W tym celu możemy zwracać się do kandydatów z prośbą o wzięcie udziału w badaniach ankietowych oraz korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji i przetwarzać je w celu podniesienia jakości usług, które oferujemy. 

Zapewniamy bezpieczeństwo. W tym celu możemy weryfikować tożsamość kandydatówpracowników i osób trzecich mających wstęp do biura PZP PersonelMożemy także weryfikować posiadane dane o kandydatach i sprawdzać ich referencjeWeryfikujemy i monitorujemy aktywność w systemach i biurze PZP Personelponieważ pragniemy unikać jakichkolwiek nadużyć informacji zawartych  w bazach danych i chronić interes PZ Personel oraz jej Klientów. 

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa. W niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatachPrzykładowojeśli poprosimy kandydata o udzielenie zgody na wykorzystywanie informacji o sobiebędziemy przechowywać  zgodęaby wykazać spełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych. 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane 

Przetwarzamy dane osobowe: 

(1) opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowychudzielonej  w systemie formularza kontaktowegobądź w formie pisemnego oświadczeniaalbo 

(2) ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś  (np. umowy o pracę) lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkoweale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywanaalbo 

(3) ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na PZP- Personel., bądź 

(4) ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PZP-Personal Spółka z o. o. lub podmiot trzecitakich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usługdochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykorzystywanie danych do kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń. 

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Twoich danych osobowych. 

Gdzie przetwarzamy Twoje dane 

Dane mogą być przetwarzane w biurze PZP Personal, w biurach należących do innych spółek z grupy PZP Personal, a także u naszych dostawcówprzedstawicieli i Klientów (zgodnie z informacją powyżej). 

Przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności może oznaczać transfer danych do innych krajówJeżeli prawo kraju, do którego dane  transferowane przewiduje odmienny poziom ochrony danychniż Polska, to upewnimy sięże poziom zabezpieczeń danych osobowych w tym kraju Komisja Europejska uznała za zapewniający odpowiedni albo zawrzemy z tym podmiotem umowę gwarantującą odpowiedni poziom ochrony. 

Ciasteczka 

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, również używamy tak zwanych „cookies„. Cookies to małe pliki tekstowe, które  przesyłane z serwera WWW na dysk twardy. To automatycznie dostarcza nam pewnych danychtakich jak adres IP, używana przeglądarkasystem operacyjny i połączenie z Internetem. Cookies nie mogą być używane do uruchamiania programów lub przesyłania wirusów do komputera. Informacje zawarte w plikach cookie ułatwiają nam nawigację i poprawne wyświetlanie naszych stron internetowychZebrane przez nas dane nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim ani powiązane z danymi osobowymi bez Państwa zgody. Oczywiście, można również przeglądać naszą stronę internetową bez plików cookiePrzeglądarki internetowe  regularnie ustawiane tak, aby akceptowały pliki cookieOgólnie rzecz biorąc, można w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć sięjak można zmienić te ustawienia. Należy pamiętaćże poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działaćjeśli wyłączyli Państwo korzystanie z plików cookie. 

Formularz kontaktowy 

Jeśli w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub formularz kontaktowy, prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na kontakt z nami w celu skontaktowania się. W tym celu konieczne jest podanie ważnego adresu e-mailSłuży do przyporządkowania zapytania, a następnie udzielenia na nie odpowiedziWprowadzanie dalszych danych jest fakultatywne. Podane przez Państwa informacje będą przechowywane w celu przetworzenia Państwa zapytania i ewentualnych dalszych pytań. Dane osobowe zostaną automatycznie usunięte po przetworzeniu Państwa wniosku. 

Usuwanie lub blokowanie danych 

Przestrzegamy zasad unikania danych i gospodarki danymiDlatego przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długojak jest to konieczne do osiągnięcia celów,   których mowa w niniejszym dokumencie lub tak długojak jest to przewidziane      w różnych okresach przechowywania przewidzianych przez prawo. Po ustaniu danego celu lub po upływie tych okresów odpowiednie dane będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi. 

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych 

Chcemy w zwięzłejprzejrzystejzrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiemudzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do: 

informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowychinformacji udzielanych na wniosek  – o tym, czy dane  przetwarzane oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,wycofania zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzaniasprostowania danychbycia zapomnianymograniczenia przetwarzaniaprzenoszenia danychsprzeciwuprzetwarzaniu (w tym profilowaniu),
informacji o naruszeniu ochrony danych.
 

Wnioski o realizacje praw prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres 

Elblag@pzp-personel.pl 

 

 

Jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoim danym 

Wdrożyliśmy szereg rozwiązańaby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danymPrzykładowoszyfrujemy daneużywamy zapór systemowych (firewall), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Internet nigdy nie będzie stuprocentowo bezpiecznym miejscemale my dokładamy wszelkich starańaby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone. 

Wdrożyliśmy także procedurę na wypadek naruszeń danych osobowychZawiadomimy Cię o każdym zdarzeniu związanym z przetwarzaniem przez PZP Personel Twoich danych, które będzie powodować wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw  i wolności. 

jaki sposób zgłosić naruszenie? 

Każde otrzymane od Ciebie zgłoszenie będzie potraktowane ze szczególną uwagąRealizując zgłoszeniezastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamościaby mieć pewnośćże nie udostępniamy Twoich danych nikomu innemupoza TobąBezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetemjeśli jednak uznaszże przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO: 

– masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Sporządzono:  marzec 2019r.