Polityka Prywatności  

PZP- Personel Spółka z o.o. ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Dane te  przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej PolskiejDokładamy wszelkich starańaby dane były chronione przed utratązniszczeniemujawnieniemdostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. 

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamykomu możemy je powierzać lub udostępnić, gdzie Twoje dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują. 

PZP- Personal Spółka z o.o. 

PZP Personal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblagu, adres: Hetmanska 3N, 82-300 Elblag, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Elblagu, pod numerem KRS 0000780301, NIP 5783136556 wraz z powiązanymi kooperantami krajowymi i zagranicznymi (zwanymi dalej łącznie „Grupą”) będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (zwane także „informacjami”) w celach wskazanych w dalszej części tego dokumentu. 

PZP- Personel Spółka z o o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danychdalej zwane „RODO”). 

Wprowadzenie 

Publikując Politykę prywatności wypełniamy spoczywający na administratorze danych obowiązek poinformowania podmiotów o sposobie przetwarzania ich danychPolityka prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje danekomu możemy je powierzyć lub udostępnić i jakie prawa Ci przysługująZachęcamy do lektury Polityki prywatności i innych informacji umieszczonych na naszej stronie internetowej, a dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

Zasady dotyczące ochrony danych 

Przetwarzając Twoje dane osobowestosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danychDokładamy wszelkich starańaby dane były chronione przed utratązniszczeniemujawnieniemdostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. 

jakim celu przetwarzamy Twoje dane 

Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich  kandydatów do zatrudnienia wewnętrznego lub zarekomendowania ich naszych Klientom, w celu prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej i zarządzania personelem oraz w celu związanym z prowadzeniem rozliczeń (npfaktury od dostawców etc.). W każdym przypadku dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych był ograniczony do niezbędnego minimum i adekwatny do realizowanego celu. 

jaki sposób przetwarzamy Twoje dane 

Przeszukujemybazę kandydatów i analizujemy ich profile w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną lub rekrutację dla naszych KlientówKorzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców także w celach administracyjnych npsporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnychwystawiamy faktury VAT etc. 

Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usługinformujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dodatkowych informacji o sobie, a takżepod warunkiem uzyskania zgody, przekazujemy dane kandydatów Klientom. 

Przesyłamy kandydatom i pracownikom informacje marketingowe: informacje o promocjachtargach pracy i innych ciekawych wydarzeniach, które mogłyby ich zainteresować. 

Prowadzimy obsługę kadrowo – płacową i zarządzamy personelemRealizujemy obowiązki związane z obsługą zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych, w tym w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny pracy. 

Monitorujemy jakość naszych usługponieważ chcemy, by była ona jak najlepsza.   W tym celu możemy zwracać się do kandydatów z prośbą o wzięcie udziału w badaniach ankietowych oraz korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji i przetwarzać je w celu podniesienia jakości usług, które oferujemy. 

Zapewniamy bezpieczeństwo. W tym celu możemy weryfikować tożsamość kandydatówpracowników i osób trzecich mających wstęp do biura PZP PersonelMożemy także weryfikować posiadane dane o kandydatach i sprawdzać ich referencjeWeryfikujemy i monitorujemy aktywność w systemach i biurze PZP Personelponieważ pragniemy unikać jakichkolwiek nadużyć informacji zawartych  w bazach danych i chronić interes PZ Personel oraz jej Klientów. 

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa. W niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatachPrzykładowojeśli poprosimy kandydata o udzielenie zgody na wykorzystywanie informacji o sobiebędziemy przechowywać  zgodęaby wykazać spełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych. 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane 

Przetwarzamy dane osobowe: 

(1) opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowychudzielonej  w systemie formularza kontaktowegobądź w formie pisemnego oświadczeniaalbo 

(2) ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś  (np. umowy o pracę) lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkoweale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywanaalbo 

(3) ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na PZP- Personel., bądź 

(4) ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PZP-Personal Spółka z o. o. lub podmiot trzecitakich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usługdochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykorzystywanie danych do kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń. 

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Twoich danych osobowych. 

Gdzie przetwarzamy Twoje dane 

Dane mogą być przetwarzane w biurze PZP Personal, w biurach należących do innych spółek z grupy PZP Personal, a także u naszych dostawcówprzedstawicieli i Klientów (zgodnie z informacją powyżej). 

Przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności może oznaczać transfer danych do innych krajówJeżeli prawo kraju, do którego dane  transferowane przewiduje odmienny poziom ochrony danychniż Polska, to upewnimy sięże poziom zabezpieczeń danych osobowych w tym kraju Komisja Europejska uznała za zapewniający odpowiedni albo zawrzemy z tym podmiotem umowę gwarantującą odpowiedni poziom ochrony. 

Ciasteczka 

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, również używamy tak zwanych „cookies„. Cookies to małe pliki tekstowe, które  przesyłane z serwera WWW na dysk twardy. To automatycznie dostarcza nam pewnych danychtakich jak adres IP, używana przeglądarkasystem operacyjny i połączenie z Internetem. Cookies nie mogą być używane do uruchamiania programów lub przesyłania wirusów do komputera. Informacje zawarte w plikach cookie ułatwiają nam nawigację i poprawne wyświetlanie naszych stron internetowychZebrane przez nas dane nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim ani powiązane z danymi osobowymi bez Państwa zgody. Oczywiście, można również przeglądać naszą stronę internetową bez plików cookiePrzeglądarki internetowe  regularnie ustawiane tak, aby akceptowały pliki cookieOgólnie rzecz biorąc, można w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć sięjak można zmienić te ustawienia. Należy pamiętaćże poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działaćjeśli wyłączyli Państwo korzystanie z plików cookie. 

Formularz kontaktowy 

Jeśli w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub formularz kontaktowy, prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na kontakt z nami w celu skontaktowania się. W tym celu konieczne jest podanie ważnego adresu e-mailSłuży do przyporządkowania zapytania, a następnie udzielenia na nie odpowiedziWprowadzanie dalszych danych jest fakultatywne. Podane przez Państwa informacje będą przechowywane w celu przetworzenia Państwa zapytania i ewentualnych dalszych pytań. Dane osobowe zostaną automatycznie usunięte po przetworzeniu Państwa wniosku. 

Usuwanie lub blokowanie danych 

Przestrzegamy zasad unikania danych i gospodarki danymiDlatego przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długojak jest to konieczne do osiągnięcia celów,   których mowa w niniejszym dokumencie lub tak długojak jest to przewidziane      w różnych okresach przechowywania przewidzianych przez prawo. Po ustaniu danego celu lub po upływie tych okresów odpowiednie dane będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi. 

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych 

Chcemy w zwięzłejprzejrzystejzrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiemudzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do: 

informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowychinformacji udzielanych na wniosek  – o tym, czy dane  przetwarzane oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,wycofania zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzaniasprostowania danychbycia zapomnianymograniczenia przetwarzaniaprzenoszenia danychsprzeciwuprzetwarzaniu (w tym profilowaniu),
informacji o naruszeniu ochrony danych.
 

Wnioski o realizacje praw prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres 

Elblag@pzp-personel.pl 

 

 

Jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoim danym 

Wdrożyliśmy szereg rozwiązańaby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danymPrzykładowoszyfrujemy daneużywamy zapór systemowych (firewall), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Internet nigdy nie będzie stuprocentowo bezpiecznym miejscemale my dokładamy wszelkich starańaby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone. 

Wdrożyliśmy także procedurę na wypadek naruszeń danych osobowychZawiadomimy Cię o każdym zdarzeniu związanym z przetwarzaniem przez PZP Personel Twoich danych, które będzie powodować wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw  i wolności. 

jaki sposób zgłosić naruszenie? 

Każde otrzymane od Ciebie zgłoszenie będzie potraktowane ze szczególną uwagąRealizując zgłoszeniezastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamościaby mieć pewnośćże nie udostępniamy Twoich danych nikomu innemupoza TobąBezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetemjeśli jednak uznaszże przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO: 

– masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Sporządzono:  marzec 2019r. 

 

PRZEDMIOT I AKCEPTACJA 

Niniejsze warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) regulują korzystanie (w tym dostęp do) witryny internetowej PZP Peronel obsługiwanej przez PZP Personel Spólka z o.o., z siedzibą w Elblagu (82-300) przy ul. Hetmanskiej 3N (zwanej dalej „PZP Personel”, „my” lub „nas”), w tym treści udostępniane za pośrednictwem tej witryny internetowej („Witryna Internetowa”).  

Każda osobaktóra uzyskuje dostęp do Witryny Internetowej („użytkownik”), niniejszym akceptuje Warunki użytkowania obowiązujące w czasie wizyty użytkownika w Witrynie Internetowej i zobowiązuje się do ich przestrzeganiaNiniejsze Warunki użytkowania mogą się zmieniać od czasu do czasu, a korzystanie przez użytkownika z Witryny Internetowej podlega aktualnym Warunkom użytkowania z dnia, w którym użytkownik korzysta z Witryny Internetowej. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać niniejsze Warunki użytkowaniaaby upewnić sięże wyraża na nie zgodęJeżeli użytkownik nie wyraża na nie zgody, powinien powstrzymać się od korzystania z Witryny Internetowej. 

Treść udostępniana za pośrednictwem Witryny Internetowej („Treść”) może podlegać specjalnym warunkom („Warunki specjalne”), które użytkownik akceptuje za każdym razemgdy uzyskuje dostęp do takiej Treści. W przypadku konfliktu lub niespójności między niniejszymi Warunkami użytkowania a Warunkami specjalnymi Warunki specjalne mają znaczenie nadrzędne nad niniejszymi Warunkami użytkowania. Za każdym razemgdy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny Internetowej i jej Treściużytkownik akceptuje niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie Warunki specjalne mające zastosowanie do tej Treści. 

Witryna Internetowa nie stanowi ani nie może stanowić źródła porad ani środków do ustanowienia jakichkolwiek relacji biznesowych między użytkownikiem a nami.
Dostęp do Witryny Internetowej ma charakter tymczasowy, i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany Treściktórą udostępniamy w Witrynie Internetowej bez powiadomienia. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do całej Witryny Internetowej lub niektórych jej części. 

Nie jesteśmy zobowiązani do udostępniania Witryny Internetowej i nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Witryna Internetowa nie będzie dostępnacałkowicie lub częściowo, w dowolnym momencie lub przez dowolny okres czasu. 

KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz dobrowolnie i wyraźnie akceptuje fakt, że korzystanie z Witryny Internetowej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny Internetowej. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienieaby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Witryny Internetowej za pośrednictwem połączenia internetowego użytkownikabyły świadome niniejszych Warunków użytkowania i wszelkich obowiązujących Warunków specjalnych, i przestrzegały te warunki. 

Jeżeli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjnyhasło użytkownika lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwaużytkownik zobowiązany jest do traktowania tych informacji jako poufne i nie może ujawniać ich osobom trzecim. Mamy prawo do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego lub hasła użytkownikaniezależnie od tego, czy zostały wybrane przez użytkownikaczy zostały przydzielone przez nas, w dowolnym momenciejeżeli naszym zdaniem użytkownik nie wywiązał się z któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania. 

Korzystając z Witryny Internetowej, użytkownik zobowiązuje sięże nie będzie wykonywać żadnych czynności, które mogą zaszkodzić naszemu wizerunkowinaszym interesom lub prawom, lub wizerunkowiinteresom lub prawom któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych („Spółek Grupy PZP Personel”) lub które mogą uszkodzić Witrynę Internetowąpozbawić ją użyteczności lub ją przeciążyć, lub które mogą w jakikolwiek sposób utrudnić normalne korzystanie z Witryny Internetowej przez innych odwiedzających. 

Wdrażamy rozsądnie zaprojektowane i uzasadnione środki bezpieczeństwa, które  odpowiednie do wykrycia obecności wirusów. Niemniej jednak użytkownik musi zdawać sobie sprawę z tego, że istniejące środki bezpieczeństwa dotyczące systemów komputerowych w Internecie nie  całkowicie wiarygodne, i dlatego nie możemy zagwarantować braku wirusów ani jakichkolwiek innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych (sprzęcie i oprogramowaniuużytkownika lub danych i plikach zawartych w systemach użytkownika. 

TREŚĆ 

Nie mamy obowiązku sprawdzania dokładności Treści i nie gwarantujemy użytecznościdokładnościkompletnościistotności ani aktualności TreściNiniejszym wyraźnie wykluczamy wszelką odpowiedzialność za błędy lub pominięcia w odniesieniu do Treści i Witryny Internetowej, z wyjątkiem przypadków, w których taka odpowiedzialność wynika z oszustwapodania przez nas fałszywych informacjiśmierci lub obrażeń ciała w wyniku naszego zaniedbania. 

Włączenie Treści do Witryny Internetowej w żaden sposób nie stanowi świadczenia usług kadrowych ani żadnego innego rodzaju usług. Firma PZP Personel i Spółki Grupy PZP Personel wyraźnie wyłączają wszelką odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez użytkownika na podstawie Treści. 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Cała Treść Witryny Internetowej należy do nas lub jest przedmiotem udzielonej nam licencji. Wszystko, co użytkownik widzi lub czyta w Witrynie Internetowej (w tym obrazyzdjęciailustracje, teksty, klipy wideo i inne materiały), jest chronione na całym świecie prawem autorskim, prawem do wzorów przemysłowychznaków towarowych i innymi prawami własności intelektualnejUżytkownik musi przez cały czas przestrzegać wszystkich praw własności intelektualnej do Witryny Internetowej i jej Treściniezależnie od tego, czy należą one do nas, którejkolwiek ze Spółek Grupy PZP Personel czy też do osoby trzeciejUżytkownik nie może uzyskiwać ani próbować uzyskać żadnej Treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które zostały udostępnione przez Witrynę Internetową. 

żadnym wypadku niniejsze Warunki użytkowania lub użytkowanie Witryny Internetowej przez użytkownika nie przyznają użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Witryny Internetowej lub Treści innych niż te określone w niniejszym dokumencie lub w Warunkach specjalnych. W związku z tym wyraźnie zabronione jest powielanieprzekształcaniepubliczne rozpowszechnianieudostępnianiewydzielanie fragmentuponowne wykorzystywanieponowne wysyłanie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywanie, jakiejkolwiek części Witryny Internetowej lub Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania lub w odpowiednich Warunkach specjalnych, lub gdy zezwala na to prawo właściwe lub w przypadku wyraźnego upoważnienia udzielonego przez posiadacza odpowiednich praw. 

 

LINKI 

Witrynie Internetowej mogą znajdować się linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie niepowiązane z namiUmieszczenie jakiegokolwiek linku do takich stron internetowych osób trzecich nie świadczy o zatwierdzeniu przez nas tych stron internetowych, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek witrynę osób trzecich połączoną z  Witryną Internetową. Nie sprawdziliśmy wszystkich stron internetowych połączonych z Witryną Internetową i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartośćpoprawność i rzetelność jakichkolwiek stron zewnętrznych lub innych witryn powiązanych z Witryną InternetowąKorzystanie z linków do jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn osób trzecich odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 

Każde połączenie z witryną ze strony internetowej osoby trzeciej za pomocą linku wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody. 

DANE OSOBOWE 

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika podlega naszej Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszych Warunków użytkowania i dostępna jest tutaj [Uwaga: Wstawić tutaj hiperłącze do polityki prywatności].  

BRAK GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy ani nie oświadczamyże Witryna Internetowa lub Treść  dokładnekompletnewolne od błędów lub rzetelneani też że korzystanie z Witryny Internetowej lub Treści nie będzie naruszać praw osób trzecich. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy ani nie oświadczamyże funkcjonalne aspekty Witryny Internetowej lub Treści będą wolne od błędów, lub że serwery, które je udostępniają, nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych składnikówKorzystanie z Witryny Internetowe lub Treści odbywa się na własne ryzyko, a wszystkie treści Witryny Internetowej  dostarczane użytkownikowi W STANIE „TAK JAK JEST” W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z użytkowania Witryny Internetowej lub Treści lub w związku z ich użytkowaniem, w tym za żadne straty bezpośredniepośrednieprzypadkowe lub wynikowe. Na przykład nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę możliwości korzystania z Witryny Internetowej, przerwę w działalnościutracone zyski lub utracone daneniezależnie od formy działania. 

ZMIANY 

Niniejsze Warunki użytkowania mogą się zmieniać od czasu do czasu, a korzystanie z tej Witryny Internetowej podlega warunkom obowiązującym w czasie dostępu do Witryny Internetowej i jej TreściUżytkownik powinien regularnie sprawdzać niniejsze Warunki użytkowaniaaby upewnić sięże jest z nimi zaznajomiony. 

KONTAKT 

Pytaniauwagi i prośby dotyczące niniejszych Warunków użytkowania  mile widziane i prosimy je kierować na adres PZP Personel sp. z o.o., z siedzibą w Elblagu (82-300) przy ul. Hetmanskiej 3N, lub elblag@pzp-personel.pl 

 

PRZEDMIOT I AKCEPTACJA 

Niniejsze warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) regulują korzystanie (w tym dostęp do) witryny internetowej PZP Peronel obsługiwanej przez PZP Personel Spólka z o.o., z siedzibą w Elblagu (82-300) przy ul. Hetmanskiej 3N (zwanej dalej „PZP Personel”, „my” lub „nas”), w tym treści udostępniane za pośrednictwem tej witryny internetowej („Witryna Internetowa”).  

Każda osobaktóra uzyskuje dostęp do Witryny Internetowej („użytkownik”), niniejszym akceptuje Warunki użytkowania obowiązujące w czasie wizyty użytkownika w Witrynie Internetowej i zobowiązuje się do ich przestrzeganiaNiniejsze Warunki użytkowania mogą się zmieniać od czasu do czasu, a korzystanie przez użytkownika z Witryny Internetowej podlega aktualnym Warunkom użytkowania z dnia, w którym użytkownik korzysta z Witryny Internetowej. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać niniejsze Warunki użytkowaniaaby upewnić sięże wyraża na nie zgodęJeżeli użytkownik nie wyraża na nie zgody, powinien powstrzymać się od korzystania z Witryny Internetowej. 

Treść udostępniana za pośrednictwem Witryny Internetowej („Treść”) może podlegać specjalnym warunkom („Warunki specjalne”), które użytkownik akceptuje za każdym razemgdy uzyskuje dostęp do takiej Treści. W przypadku konfliktu lub niespójności między niniejszymi Warunkami użytkowania a Warunkami specjalnymi Warunki specjalne mają znaczenie nadrzędne nad niniejszymi Warunkami użytkowania. Za każdym razemgdy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny Internetowej i jej Treściużytkownik akceptuje niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie Warunki specjalne mające zastosowanie do tej Treści. 

Witryna Internetowa nie stanowi ani nie może stanowić źródła porad ani środków do ustanowienia jakichkolwiek relacji biznesowych między użytkownikiem a nami.
Dostęp do Witryny Internetowej ma charakter tymczasowy, i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany Treściktórą udostępniamy w Witrynie Internetowej bez powiadomienia. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do całej Witryny Internetowej lub niektórych jej części. 

Nie jesteśmy zobowiązani do udostępniania Witryny Internetowej i nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Witryna Internetowa nie będzie dostępnacałkowicie lub częściowo, w dowolnym momencie lub przez dowolny okres czasu. 

KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz dobrowolnie i wyraźnie akceptuje fakt, że korzystanie z Witryny Internetowej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny Internetowej. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienieaby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Witryny Internetowej za pośrednictwem połączenia internetowego użytkownikabyły świadome niniejszych Warunków użytkowania i wszelkich obowiązujących Warunków specjalnych, i przestrzegały te warunki. 

Jeżeli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjnyhasło użytkownika lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwaużytkownik zobowiązany jest do traktowania tych informacji jako poufne i nie może ujawniać ich osobom trzecim. Mamy prawo do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego lub hasła użytkownikaniezależnie od tego, czy zostały wybrane przez użytkownikaczy zostały przydzielone przez nas, w dowolnym momenciejeżeli naszym zdaniem użytkownik nie wywiązał się z któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania. 

Korzystając z Witryny Internetowej, użytkownik zobowiązuje sięże nie będzie wykonywać żadnych czynności, które mogą zaszkodzić naszemu wizerunkowinaszym interesom lub prawom, lub wizerunkowiinteresom lub prawom któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych („Spółek Grupy PZP Personel”) lub które mogą uszkodzić Witrynę Internetowąpozbawić ją użyteczności lub ją przeciążyć, lub które mogą w jakikolwiek sposób utrudnić normalne korzystanie z Witryny Internetowej przez innych odwiedzających. 

Wdrażamy rozsądnie zaprojektowane i uzasadnione środki bezpieczeństwa, które  odpowiednie do wykrycia obecności wirusów. Niemniej jednak użytkownik musi zdawać sobie sprawę z tego, że istniejące środki bezpieczeństwa dotyczące systemów komputerowych w Internecie nie  całkowicie wiarygodne, i dlatego nie możemy zagwarantować braku wirusów ani jakichkolwiek innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych (sprzęcie i oprogramowaniuużytkownika lub danych i plikach zawartych w systemach użytkownika. 

TREŚĆ 

Nie mamy obowiązku sprawdzania dokładności Treści i nie gwarantujemy użytecznościdokładnościkompletnościistotności ani aktualności TreściNiniejszym wyraźnie wykluczamy wszelką odpowiedzialność za błędy lub pominięcia w odniesieniu do Treści i Witryny Internetowej, z wyjątkiem przypadków, w których taka odpowiedzialność wynika z oszustwapodania przez nas fałszywych informacjiśmierci lub obrażeń ciała w wyniku naszego zaniedbania. 

Włączenie Treści do Witryny Internetowej w żaden sposób nie stanowi świadczenia usług kadrowych ani żadnego innego rodzaju usług. Firma PZP Personel i Spółki Grupy PZP Personel wyraźnie wyłączają wszelką odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez użytkownika na podstawie Treści. 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Cała Treść Witryny Internetowej należy do nas lub jest przedmiotem udzielonej nam licencji. Wszystko, co użytkownik widzi lub czyta w Witrynie Internetowej (w tym obrazyzdjęciailustracje, teksty, klipy wideo i inne materiały), jest chronione na całym świecie prawem autorskim, prawem do wzorów przemysłowychznaków towarowych i innymi prawami własności intelektualnejUżytkownik musi przez cały czas przestrzegać wszystkich praw własności intelektualnej do Witryny Internetowej i jej Treściniezależnie od tego, czy należą one do nas, którejkolwiek ze Spółek Grupy PZP Personel czy też do osoby trzeciejUżytkownik nie może uzyskiwać ani próbować uzyskać żadnej Treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które zostały udostępnione przez Witrynę Internetową. 

żadnym wypadku niniejsze Warunki użytkowania lub użytkowanie Witryny Internetowej przez użytkownika nie przyznają użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Witryny Internetowej lub Treści innych niż te określone w niniejszym dokumencie lub w Warunkach specjalnych. W związku z tym wyraźnie zabronione jest powielanieprzekształcaniepubliczne rozpowszechnianieudostępnianiewydzielanie fragmentuponowne wykorzystywanieponowne wysyłanie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywanie, jakiejkolwiek części Witryny Internetowej lub Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania lub w odpowiednich Warunkach specjalnych, lub gdy zezwala na to prawo właściwe lub w przypadku wyraźnego upoważnienia udzielonego przez posiadacza odpowiednich praw. 

 

LINKI 

Witrynie Internetowej mogą znajdować się linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie niepowiązane z namiUmieszczenie jakiegokolwiek linku do takich stron internetowych osób trzecich nie świadczy o zatwierdzeniu przez nas tych stron internetowych, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek witrynę osób trzecich połączoną z  Witryną Internetową. Nie sprawdziliśmy wszystkich stron internetowych połączonych z Witryną Internetową i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartośćpoprawność i rzetelność jakichkolwiek stron zewnętrznych lub innych witryn powiązanych z Witryną InternetowąKorzystanie z linków do jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn osób trzecich odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 

Każde połączenie z witryną ze strony internetowej osoby trzeciej za pomocą linku wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody. 

DANE OSOBOWE 

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika podlega naszej Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszych Warunków użytkowania i dostępna jest tutaj [Uwaga: Wstawić tutaj hiperłącze do polityki prywatności].  

BRAK GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy ani nie oświadczamyże Witryna Internetowa lub Treść  dokładnekompletnewolne od błędów lub rzetelneani też że korzystanie z Witryny Internetowej lub Treści nie będzie naruszać praw osób trzecich. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy ani nie oświadczamyże funkcjonalne aspekty Witryny Internetowej lub Treści będą wolne od błędów, lub że serwery, które je udostępniają, nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych składnikówKorzystanie z Witryny Internetowe lub Treści odbywa się na własne ryzyko, a wszystkie treści Witryny Internetowej  dostarczane użytkownikowi W STANIE „TAK JAK JEST” W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z użytkowania Witryny Internetowej lub Treści lub w związku z ich użytkowaniem, w tym za żadne straty bezpośredniepośrednieprzypadkowe lub wynikowe. Na przykład nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę możliwości korzystania z Witryny Internetowej, przerwę w działalnościutracone zyski lub utracone daneniezależnie od formy działania. 

ZMIANY 

Niniejsze Warunki użytkowania mogą się zmieniać od czasu do czasu, a korzystanie z tej Witryny Internetowej podlega warunkom obowiązującym w czasie dostępu do Witryny Internetowej i jej TreściUżytkownik powinien regularnie sprawdzać niniejsze Warunki użytkowaniaaby upewnić sięże jest z nimi zaznajomiony. 

KONTAKT 

Pytaniauwagi i prośby dotyczące niniejszych Warunków użytkowania  mile widziane i prosimy je kierować na adres PZP Personel sp. z o.o., z siedzibą w Elblagu (82-300) przy ul. Hetmanskiej 3N, lub elblag@pzp-personel.pl